Xem cây gia phảXem gia phả
Tây nguyên
Nhánh họ Mai tại Hà Tĩnh, nay chuyern vào Đak lak sinh sống. nay muốn liên lạc với tất cả các Gia đình có dòng máu Họ Mai, hãy nối lại một dãi, cùng chia vui sẽ buồn trong cuộc sống.