Xem cây gia phảXem gia phả
MAI PHÚC KHOAN

Xuất thân từ Lạc Quần xuống xã Kim Đê lúc đó sau này gọi là xã Phương Đê . Đến bây giờ gọi là là Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

Cụ xuống xã Kim Đê năm 1686 cụ sinh được 7 người con

1 Mai Phúc Thông

2 Mai Phúc Mâu

3 Mai Phúc Thiêm

4 Mai Phúc Cường

5 Mai Phúc Cằng

6 Mai Thị Năm

7 Mai Thị Huyên