Xem cây gia phảXem gia phả
nam thanh nam trực nam định
có 6 đời. tôi là đời thứ 6