Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai làng Phú Nhi, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Hiện tại do bác Mai Văn Cử làm trưởng họ