Xem cây gia phảXem gia phả
Thị trấn Lai cách - Huyện Cẩm giàng - Tỉnh Hải dương
TiÓu sö chi nh¸nh Dßng hä mai xu©n thÞ trÊn lai c¸ch - huyÖn cÈm giµng - tØnh H¶i d­¬ng Chi nh¸nh Dßng hä Mai Xu©n t¹i ThÞ trÊn Lai c¸ch - H.CÈm giµng - T.H¶i d­¬ng, theo gia ph¶ ghi l¹i, c¸ch ®©y kho¶ng 300 n¨m (®Çu thÕ kû 18) Cô tæ Phóc ChÝnh tõ huyÖn §«ng triÒu - tØnh H¶i d­¬ng (nay lµ huyÖn §«ng triÒu - tØnh Qu¶ng ninh) vÒ lËp nghiÖp t¹i Th«n Tiªn BiÒu (nay lµ Th«n BÇu), thuéc tæng Lai c¸ch - H.CÈm giµng - T.H¶i d­¬ng, vµ kÓ tõ ®ã chi nh¸nh dßng hä Mai Xu©n –thÞ trÊn Lai c¸ch ®• sinh s«i n¶y në, con ®µn, ch¸u ®èng. KÓ tõ n¨m 1945 theo yªu cÇu cña c«ng t¸c vµ cuéc sèng nhiÒu ng­êi ®• ®i lÊy chång, x©y dùng gia ®×nh vµ lËp nghiÖp ë nhiÒu n¬i trªn kh¾p ®Êt n­íc vµ ë n­íc ngoµi. Theo thèng kª n¨m 2010, chi nh¸nh dßng hä Mai Xu©n - ThÞ trÊn Lai c¸ch ®• lªn tíi 600 ng­êi: sè ®«ng chñ yÕu vÉn tËp trung ë Th«n BÇu - ThÞ trÊn Lai c¸ch -