Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Phú Đa, Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa
họ mai ở phú đa có 3 chi, số lượng hộ không nhiều, gia phả gốc đã bị thất lạc.