Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Trung Lý, Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định
Họ Mai xã Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định